Infiintari Societati Comerciale

Generalitati

In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Societatile comerciale cu sediul in România sunt persoane juridice române.

Societatile comerciale se pot constitui intr-una din urmatoarele forme:

 1. societate in nume colectiv;
 2. societate in comandita simpla;
 3. societate pe actiuni;
 4. societate in comandita pe actiuni;
 5. societate cu raspundere limitata.

Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intâi impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intârziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati.

Actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pâna la concurenta capitalului social subscris.

Societatea comerciala va avea cel putin doi asociati, exceptie facând societatea cu

raspundere limitata care se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane.

Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori.

Nu pot fi fondatori persoanele care:

 • potrivit legii, sunt incapabile sau
 • care au fost condamnate pentru:
  • gestiune frauduloasa,
  • abuz de incredere,
  • fals,
  • uz de fals,
  • inselaciune,
  • delapidare,
  • marturie mincinoasa,
  • dare sau luare de mita,
  • persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals, înºelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, precum ºi pentru infracþiunile prevãzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevãzute de prezenta lege.

Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.

Capitalul social al societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 9.000 RON (90.000.000 lei).

Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 RON (2.000.000 lei) si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 RON (100.000 lei).

In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.

O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat decât intr-o singura societate cu raspundere limitata.

O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre aceste societati.

Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.

Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se infiinteaza in una dintre formele de societate prevazute de lege - societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata - si in conditiile prevazute pentru acea forma. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit.

Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inmatriculeaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.

Daca sucursala se infiinteaza intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea fondatoare, ea se va inmatricula in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inmatriculare independenta.

Regimul juridic al sucursalei se aplica oricarui alt sediu secundar, indiferent de denumirea lui, caruia societatea care il infiinteaza ii atribuie statut de sucursala.

Celelalte sedii secundare - agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii - se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului sediului principal.

Societatile comerciale straine pot infiinta in România, cu respectarea legii romane, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.

Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la oficiul registrului comertului semnaturile lor, la data depunerii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.

In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului.

Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.

Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 8 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati o penalitate aferenta perioadei de intârziere, la nivelul dobânzii legale.

Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.

Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.

Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau având acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

La societatile cu raspundere limitata, daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.

In toate cazurile numarul cenzorilor trebuie sa fie impar. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi. Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.

Cenzorii pot fi actionari, cu exceptia cenzorului expert contabil sau contabil autorizat, care poate fi tert ce exercita profesia individual ori in forme asociative.

Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:

 • rudele sau afinii pâna la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor; persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate sau ai caror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu aceasta;
 • persoanele cãrora le este interzisã funcþia de membru al consiliului de administraþie, respectiv al consiliului de supraveghere ºi directoratului, în temeiul art. 153^14;
 • persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate, au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.

Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.

Partile sociale pot fi transmise intre asociati. Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentând cel putin trei patrimi din capitalul social. Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii. Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.

Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face pe baza de contract individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale.

Daca asociatul unic dintr-o societate cu raspundere limitata este si administrator, poate beneficia de pensie ca la asigurarile sociale de stat, in masura in care a varsat contributia la asigurarile sociale si pe aceea pentru pensia suplimentara.

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, investitorii in România beneficiaza, in principal, de urmatoarele garantii si facilitati:

 • posibilitatea efectuarii de investitii in orice domeniu si in orice forme juridice prevazute de lege;
 • egalitatea de tratament - just, echitabil si nediscriminatoriu - pentru investitorii români sau straini, rezidenti sau nerezidenti in România;
 • garantii impotriva nationalizarii, exproprierii sau altor masuri cu efect echivalent;
 • facilitati vamale si fiscale;
 • asistenta privind parcurgerea formalitatilor administrative;
 • dreptul la conversia in valuta investitiei a sumelor in lei ce le revin din investitie, precum si la transferul valutei in tara de origine, potrivit reglementarilor privind regimul valutar;
 • dreptul investitorilor de a alege instantele judecatoresti sau arbitrale competente pentru solutionarea eventualelor litigii;
 • posibilitatea raportarii pierderilor inregistrate in cursul unui exercitiu financiar pe seama profitului impozabil al exercitiilor financiare urmatoare;
 • posibilitatea utilizarii amortizarii accelerate;
 • posibilitatea deducerii cheltuielilor pentru reclama si publicitate din profitul impozabil;
 • posibilitatea angajarii de cetateni straini, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Copyright © 2005-2016 - Cabinet Avocatura Iasi - Adrian Doroftei