Drept Comunitar

Curtea Europeană a Drepturilor Omului,

adesea numită informal "Curtea de la Strasbourg", a fost creată pentru sistematizarea procedurii plângerilor în materia drepturilor omului provenite din statele membre ale Consiliului Europei. Misiunea Curţii este să vegheze la respectarea prevederilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului de către statele semnatare.

CE ESTE CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI?

Curtea europeană a Drepturilor Omului este o jurisdicţie internaţională cu sediul la Strasbourg. Ea este alcătuită dintr-un număr de judecători egal cu cel al Statelor memebre ale Consiliului Europei care au ratificat Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale. În prezent ei sunt patruzeci şi şase la număr. Judecătorii îşi exercită mandatul la Curte cu titlu individual şi nu-şi reprezintă Statul. La tratamentul cererilor, Curtea este asistetă de o grefă alcătuită în special din juridşti din toate Statele membre (numiţi şi "referenţi"). Aceştia, fiind totalmente independenţi de ţările lor de origine, nu reprezintă nici reclamanţii, nici Statele.

CE ESTE CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI?

Convenţia europeană a Drepturilor Omului este un tratat internaţional, deschis spre semnare de însăşi Statele membre ale Consiliului Europei. Convenţia, care instituie Curtea şi organizează funcţionarea sa, conţine o listă de drepturi şi garanţii pe care Statele s-au angajat să le respecte.

CE FACE CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI?

Curtea aplică Convenţia europeană a Drepturilor Omului. Misiunea sa constă în verificarea respectării de către State a drepturilor şi garanţiilor prevăzute în Convenţie. În acest scop, ea examinează plângerile (numite « cereri »), introduse de către persoane individuale sau, mai rar, de către State. Dacă Curtea constată că un Stat membru a încălcat unul sau mai multe dintre aceste drepturi şi garanţii, ea va adopta o hotărâre. Această hotărâre este obligatorie şi trebuie să fie executată de ţara vizată.

CÂND POATE FI SESIZATĂ CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI?

Veţi putea introduce o cerere în faţa Curţii dacă consideraţi că aţi fost în mod personal şi direct victimă a unei încălcări a drepturilor şi garanţiilor prevăzute în Convenţie sau în protocoalele sale. Încălcarea trebuia să fi fost comisă de către unul dintre Statele legate prin Convenţie.

Care sunt drepturile prevăzute în Convenţie sau în protocoalele sale?

În particular, Convenţia apără:

 • dreptul la viaţă;
 • dreptul la un proces echitabil în materie civilă şi penală;
 • dreptul la respectarea vieţii private şi de familie;
 • libertatea de exprimare;
 • libertatea de gândire, conştiinţă şi religie;
 • dreptul la un recurs efectiv;
 • dreptul la respectarea bunurilor personale;
 • dreptul de a vota şi dreptul de a participa la alegeri.

Care sunt interdicţiile prevăzute în Convenţie sau în protocoalele sale?

În particular, Convenţia interzice:

 • tortura şi pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante;
 • detenţia arbitrară şi ilegală;
 • discriminarea în exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute în Convenţie;
 • expulzarea sau neacceptarea propriilor cetăţeni de către un Stat;
 • pedeapsa cu moartea;
 • expulzarea colectivă a străinilor.

VREAU SĂ DEPUN O PLÂNGERE : CARE SUNT CONDIŢIILE?

Care sunt condiţiile ce mă vizează personal?

 • Nu sunteţi obligat să fiţi cetăţean al uneia dintre ţările membre ale Consiliului Europei. Este suficient doar ca încălcarea pe care o invocaţi să fi fost comisă de către unul dintre Statele în cadrul jurisdicţiei sale care corespunde în general cu teritoriul său.
 • Sunteţi o persoană fizică sau juridică (societate, asociaţie,...).
 • Trebuie să fiţi direct şi personal victima încălcării pe care o denunţaţi. Nu puteţi depune o plângere generală despre o lege sau o acţiune, spre exemplu fiindcă vi se pare injustă; nici nu puteţi depune o plângere din numele altei persoane (cel puţin dacă această persoană nu este clar identificată şi dumneavoastră nu sunteţi reprezentantul ei oficial).

Există oare condiţii prealabile ce trebuie îndeplinite în faţa instanţelor judecătoreşti naţionale?

 • Da. Dumneavoastră trebuia să fi utilizat, în Statul în cauză, toate recursurile care ar fi putut remedia situaţia pe care o invocaţi (de obicei se are în vedere un proces în faţa unei instanţe judecătoreşti competente, urmată în caz de necesitate de un apel şi chiar de un recurs în faţa unei jurisdicţii superioare cum ar fi Curtea supremă(ICCJ), dacă ea există);
 • Exercitarea acestor recursuri nu este suficientă : de asemenea este necesar ca dumneavoastră în realitate să fi abordat plângerile (altfel spus încălcările Convenţiei pe care le invocaţi) în cadrul acestor recursuri;
 • De la data deciziei interne definitive (în general, hotărârea celei mai înalte jurisdicţii), dispuneţi doar de un termen de şase luni pentru a depune cererea Dumneavoastră. La expirarea acestui termen, Curtea nu va mai putea accepta cererea dumneavoastră si o va declara inadmisibila (peste 90% din cererile adresate CEDO sunt declarate inadmisibile din acest motiv).

Împotriva cui aş putea introduce o cerere?

 • Împotriva unuia sau a mai multor State legate prin Convenţie care, în opinia dumneavoastră, a/au (prin acţiune sau omisiune care vă afectează în mod direct) încălcat Convenţia europeană a Drepturilor Omului;,
 • Acţiunea sau acţiunile contestate trebuie să emane de la o autoritate publică a acestui/acestor Stat(te), ...);
 • Curtea nu examinează plângeri dirijate împotriva persoanelor particulare sau a instituţiilor private, spre exemplu împotriva societăţilor comerciale.

Ce subiecte poate aborda cererea mea?

 • Cererea Dumneavoastră trebuie în mod imperativ să abordeze unul din drepturile enunţate în Convenţia europeană a Drepturilor Omului. Aceasta se referă la un evantai extins de alegaţii de încălcări : torturi sau tratamente rele ale deţinuţilor, legalitatea unei plasări în detenţie, disfuncţionările în desfăşurarea unui proces civil sau penal, discriminarea în exercitarea unui drept, drepturile părinţilor copiilor plasaţi într-un centru, respectarea domiciliului sau a corespondenţei, limitarea exprimării unei opinii sau comunicării sau primirii unei informaţii, libertatea de întrunire şi de manifestare, expulzările şi extrădările, confiscarea bunurilor, exproprierile.

MĂ CONSIDER VICTIMĂ A UNEI ÎNCĂLCĂRI A CONVENŢIEI : CUM MĂ POT ADRESA LA CURTE?

Printr-o scrisoare adresată la Curte expunând clar obiectul plângerii sau prin expedierea formularului cererii2 îndeplinit la următoarea adresă:

Monsieur le Greffier de la Cour européenne des Droits de l'Homme Conseil de l'Europe F-67075 Strasbourg Cedex

 • Puteţi scrie în una din limbile oficiale ale Curţii (engleza şi franceza), dar de asemenea şi în una din limbile oficiale ale Statelor care au ratificat Convenţia---adica romana.
 • Dacă introduceţi cererea prin fax, trebuie în mod imperativ să trimiteţi o confirmare în scris pe cale poştală.
 • Nu vă deplasaţi personal la Strasbourg pentru a vă expune cazul în mod verbal. Cazul dumneavoastră nu va fi examinat mai repede şi nu veţi primi consultaţii juridice.
 • Grefa poate să vă solicite documente, informaţii sau explicaţii suplimentare referitoare la plângerea dumneavoastră.
 • Din momentul în care sunteţi în posesia unui formular de cerere, trebuie să-l îndepliniţi atent şi lizibil înainte de a-l expedia cât mai repede posibil. El trebuie să cuprindă:
  • un scurt rezumat al faptelor, precum şi plângerile dumneavoastră;
  • menţionarea unuia sau a mai multor drepturi garantate de Convenţie care consideraţi că au fost încălcate;
  • recursurile pe care deja le-aţi exercitat;
  • o copie a deciziilor pronunţate în cazul dumneavoastră de către toate autorităţile publice vizate. Aceste documente nu vor fi trimise înapoi, trimiteţi deci numai copiile;
  • formularul trebuie să fie semnat de dumneavoastră personal, în calitate de reclamant sau de reprezentantul dumneavoastră.
 • Dacă doriţi să păstraţi anonimatul, trebuie să informaţi imediat despre aceasta Curtea motivându-Vă decizia. Preşedintele va examina dacă cererea dumneavoastră este întemeiată.
 • La această etapă a procesului, nu sunteţi obligat să fiţi reprezentat de un avocat. Dacă, totodată, doriţi să sesizaţi Curtea prin intermediul unui reprezentant, trebuie să anexaţi la formular procura în favoarea lui.

Care sunt caracteristicile principale ale procedurii?

 • Dosarul dumneavoastră este examinat gratuit.
 • Nu trebuie să suportaţi decât propriile cheltuieli (avocat, cheltuieli de investigare, corespondenţa, ...).
 • După introducerea cererii, puteţi solicita o asistenţă judiciară. Această asistenţă nu se acordă în mod automat, nu se acordă imediat, dar numai la o etapă ulterioară a procesului.
 • Procesul se desfăşoară în scris. Drept consecinţă, de obicei nu au loc audieri şi veţi fi informat în scris despre decizia adoptată de Curte.

Cum se desfăşoară procedura?

La început Curtea trebuie să examineze dacă cererea dumneavoastră este admisibilă : aceasta înseamnă că cazul trebuie să satisfacă unele condiţii definite în Convenţie (vezi « Vreau să depun o plângere : care sunt condiţiile ? Dacă condiţiile nu sunt satisfăcute, cererea dumneavoastră va fi respinsă. Dacă aţi formulat mai multe plângeri, Curtea poate declara una sau mai multe plângeri admisibile şi poate respinge altele.

 • Dacă cererea dumneavoastră sau una din plângeri este declarată inadmisibilă, această decizie este definitivă şi irevocabilă.
 • Dacă cererea dumneavoastră sau una din plângeri este declarată admisibilă, Curtea încurajează părţile (dumneavoastră şi statul vizat) să ajunga la o reglementare amiabilă. Aceasta înseamnă că cele două părţi sunt invitate să convină asupra unei soluţionări a cauzei. Dacă nu se ajunge la o reglementare amiabilă, Curtea examinează « temeiul » cererii, altfel spus decide dacă există sau nu o încălcare a Convenţiei

Cât timp va trebui să aştept?

 • Ţinând cont de supraîncărcarea actuală, prima examinare a cererii dumneavoastră de către Curte poate avea loc după cateva luni. Unele cereri pot fi calificate ca fiind urgente şi examinate într-un mod prioritar(2 luni), mai ales dacă este pus în cauză un pericol care ameninţă integritatea fizică a reclamantului.

CE POT SPERA SĂ OBŢIN?

Dacă Curtea constată o încălcare, ea vă poate acorda o « satisfacţie echitabilă », care constă într-o compensare financiară a anumitor prejudicii. De asemenea, Curtea poate cere ca Statul vizat să vă ramburseze cheltuielile pe care le-aţi suportat pentru a vă valorifica drepturile. Dacă Curtea nu constată vreo încălcare(-ri), nu veţi achita nici o plată suplimentară (în special cheltuielile suportate de Statul pârât).

De notat:

 • Curtea nu are competenţa de a anula deciziile sau legile naţionale;
 • Curtea nu este responsabilă pentru executarea hotărârilor. După pronunţarea hotărârii sale, aceasta trece sub responsabilitatea Comitetului Miniştrilor* al Consiliului Europei care are misiunea de a verifica punerea ei în aplicare şi de a supraveghea plata eventualelor reparaţii financiare.

CE NU POATE FACE PENTRU MINE CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI?

 • Curtea nu se comportă ca un judecător de apel vis-à-vis de instanţele judecătoreşti naţionale : ea nu rejudecă cazurile şi nu are competenţa de a anula, modifica sau revizui hotărârile lor;
 • Curtea nu intervine direct în favoarea Dumneavoastră pe lângă autoritatea împotriva căreia aţi înaintat plângerea;
 • Curtea nu vă ajută să găsiţi sau să plătiţi un avocat pentru redactarea cererii Dumneavoastră;
 • Nu puteţi invoca decât plângerile referitoare la încălcarea Convenţiei europene a Drepturilor Omului şi nu a altui text cum ar fi : « Declaraţia universală a Drepturilor Omului », « Carta cu privire la Drepturile fundamentale », etc. Nu trebuie, spre exemplu, să confundaţi Curtea europeană a Drepturilor Omului cu Curtea de Justiţie a Comunităţii europene, a cărui sediu este la Luxembourg;
 • Curtea nu vă poate oferi informaţii despre dispoziţiile legale care sunt în vigoare în Statul împotriva căruia aţi depus plângerea.

Onorariile pentru procedura in fata CEDO sunt intre 1500eur si 30 000eur.

Copyright © 2015-2016 - Cabinet Avocatura Iasi - Adrian Doroftei